#SPRÓBUJ E-HANDLU

5 CZERWCA 2019, KRAKÓW

 

REGULAMIN GRUPY “POLIŻ E-COMMERCE EVENT”

(„Umowa”)

 

§ 1 Definicje

 

Grupa – prowadzona przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, grupa zrzeszająca Uczestników, poświęcona tematyce e-commerce.

Usługa – usługa świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika na podstawie Umowy, w ramach której Uczestnik może otrzymywać informacje lub materiały związane z wydarzeniami i inicjatywami związanymi z tematyką e-commerce, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Usługodawcę. Informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną, jak również podczas organizowanych przez Usługodawcę wydarzeń powiązanych z tą tematyką.

Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem, zawierana na podstawie niniejszego regulaminu w momencie zapisania się przez Uczestnika poprzez stronę internetową https://www.polizecommerce.pl/event, na wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Usługodawcę.

Usługodawca  Dreamcommerce spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-280), ul. Władysława Łokietka 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, posiadająca NIP: 9452156998 i REGON: 12149520300000, o kapitale zakładowym wynoszącym 811 500,00 zł, posiadająca adres e-mail: redakcja@polizecommerce.pl.

 

§ 2 Uczestnictwo w Grupie

 

Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, poprzez zapisanie się na wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Usługodawcę – wydarzenia dostępne są wyłącznie dla Uczestników.

W celu zawarcia Umowy należy podać swoje dane w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej https://www.polizecommerce.pl/event oraz wysłać formularz zgłoszeniowy. W momencie wyświetlenia komunikatu z podziękowaniem za rejestrację na ww. stronie internetowej zostaje zawarta Umowa.

Dla skorzystania z Usługi niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

Informacje przekazywane drogą elektroniczną w ramach Usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie zapisu do Usługi lub za pomocą innych kanałów komunikacji, podanych podczas zapisu.

W ramach Usługi, w przypadku organizowania lub współorganizowania przez Usługodawcę wydarzeń związanych z tematyką e-commerce, Uczestnik może otrzymać informacje o miejscu i terminie ich rozpoczęcia i możliwościach zapisu na nie.

W przypadku, gdy w związku z wydarzeniem, w którym Uczestnik brał udział, udostępniane są dodatkowe materiały, zostaną one przesłane Uczestnikowi w ramach Usługi.

Wraz z zawarciem Umowy, Uczestnik uzyskuje prawo do uczestniczenia w wydarzeniu, na które dokonał zapisu.

W ramach Umowy Uczestnik może dokonywać zapisu na kolejne wydarzenia, o których zostanie poinformowany zgodnie z postanowieniami ust. 5, pod warunkiem spełnienia kryteriów podanych w opisie tego wydarzenia, w tym dotyczących terminu zapisu. Oznacza to między innymi, że zapis nie będzie możliwy, jeśli przekroczona zostanie dopuszczalna liczba Uczestników.

Wydarzenia – z uwagi na ich charakter, na które zapisuje się Uczestnik, mogą być utrwalane, np. w postaci zdjęć lub materiałów wideo. Poprzez zapis na poszczególne wydarzenia, Uczestnik udziela Usługodawcy nieodpłatnego zezwolenia na wykorzystanie swojego wizerunku podczas działań promocyjnych prowadzonych przez Usługodawcę lub na jego zlecenie, dotyczących prowadzonych przez niego wydarzeń lub inicjatyw. Zezwolenie obejmuje przede wszystkim rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w sieci Internet (w różnych kanałach, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych), a także na materiałach drukowanych.

Usługodawca informuje, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.

Uczestnik może zrezygnować z Usługi, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: redakcja@polizecommerce.pl

Wysłanie wiadomości z żądaniem zakończenia świadczenia Usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

 

§ 3 Reklamacje

 

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Usługi należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: redakcja@polizecommerce.pl.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazanych Usługodawcy w związku z Usługą, jest Usługodawca.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– umowy, tj. od 12 września 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);

–prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Umową, tj. od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji zawieranej Umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie tej Umowy.

Po zawarciu Umowy, dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu wysyłkę wiadomości w ramach Usługi.

Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu:

– w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową przez jedną ze Stron umowy;

umowa zostanie rozwiązana – w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później.

Uczestnik ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych – od 12 września 2018 r.

oraz

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych: z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać mail na adres: redakcja@polizecommerce.pl

W przypadku, gdyby Uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn.

Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją Usługi lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie Usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Uczestnika podany w momencie zapisywania się do Usługi.

W przypadku gdy Uczestnik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Uczestnik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: redakcja@polizecommerce.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.